Di tích lịch sử, văn hoá (5)
Danh lam thắng cảnh (2)
Làng nghề truyền thống (0)
Lễ hội (0)
Đặc sản Bình Định (0)